REGULAMIN

świadczenia usług telekomunikacyjnych

przez

IT res Sp. z o.o.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę IT res Sp. z o.o. z

siedzibą w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 24, wpisaną do Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351774, NIP 813-36-15-153,

kapitał zakładowy w wysokości 120 000 zł, dalej zwanym Operatorem.

24. Usługi Telewizji Kablowej – Usługa Telewizji

Analogowej lub Usługa Telewizji Cyfrowej;

25. Usterka – techniczna wada Sieci obniżającą Rozdział III. Instalacja oraz zasady korzystania ze Sprzętu i

jakość Usługi, lecz umożliwiającą korzystanie z tej Urządzeń Końcowych

Usługi, w tym również – w przypadku Usług Telewizji §8

Kablowej – techniczna wada Sieci uniemożliwiająca 1. Abonent wyraża zgodę na Instalację i eksploatację Sprzętu w

Lokalu,

do

którego

posiada

tytuł

prawny.

odbiór

tylko

niektórych

Programów;

26. Zakończenie Sieci – sieć telekomunikacyjna2. Zgoda na Instalację i eksploatację Sprzętu oznacza m.in.

zgodę na poprowadzenie kabli, przewiercanie niezbędnych

(instalacja) w Lokalu Abonenta zakończona gniazdem otworów w Lokalu, wykonanie Zakończenia Sieci oraz montaż

umożliwiająca podłączenie Urządzeń Końcowych doinnych urządzeń w sposób wskazany przez Przedstawiciela

Sieci lub Sprzętu i korzystanie z Usług; Operatora

i

zaakceptowany

przez

Abonenta.

27. Zamawiający – podmiot ubiegający się o zawarcie 3. Abonent jest zobowiązany umożliwić Przedstawicielowi

Dostawcy usług Instalację. Przedstawiciel Operatora nie jest

Umowy Abonenckiej.

zobowiązany ani uprawniony do przestawiania mebli i innych

elementów wyposażenia Lokalu ani wykonywania innych

§3

czynności.

1. Operator oferuje Usługi podmiotom zamierzającym z nichpodobnych

§2

korzystać na terenach, na których posiada Sieć umożliwiającą 4. Podczas Instalacji w Lokalu winien przebywać Abonent lub

upoważniona

przez

niego

pełnoletnia

osoba.

Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

świadczenie

Usług.

1. Abonent – podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie Usług

2. Zakres oferowanych Usług jest uzależniony od posiadanych5. Przedstawiciel Operatora nie jest zobowiązany do

jakichkolwiek czynności związanych z obsługą lub naprawą

zawartej w formie pisemnej z Operatorem;

na danym terenie możliwości technicznych i organizacyjnych

2. Aktywacja – czynności w wyniku których następuje uruchomienie

Urządzeń

Końcowych.

Operatora

.

świadczenia Usług w Zakończeniu Sieci umożliwiające Abonentowi

3. Operator może wprowadzić odrębne regulaminy dla 6. W wypadkach wskazanych w Umowie Abonenckiej Operator

rozpoczęcie korzystania z Usług;

dopuszcza Instalację Sprzętu przez Abonenta według instrukcji

3. Awaria – techniczna wada Sieci całkowicie uniemożliwiająca korzystanie świadczonych przez siebie Usług, w szczególności związane z

udzielonej

przez Operatora

. Operator

nie ponosi

z Usług, z wyłączeniem przerw spowodowanych koniecznością

akcjami

promocyjnymi

(„Regulaminy

promocji”).

przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz przerw wynikających z

4. Postanowienia Umowy Abonenckiej oraz odrębnychodpowiedzialności za skonfigurowanie Sprzętu w sposób

działania Siły Wyższej;

niezgodny z instrukcją udzieloną przez Operatora .

4. Biuro Obsługi Klienta – jednostka Operatora wyznaczona do kontaktów z regulaminów odmienne od postanowień zawartych w 7. Potwierdzeniem zainstalowania lub wydania Sprzętu

Abonentami i Zamawiającymi, w tym Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta w Regulaminie, znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami

Abonentowi jest złożenie podpisu przez Abonenta lub

Rzeszowie;

Regulaminu.

upoważnioną przez niego pełnoletnią osobę na dokumencie

5. Cennik – zestawienie cen za Usługi świadczone przez Operatora

przedłożonym

przez

Przedstawiciela

Operatora.

stanowiące integralną część Umowy Abonenckiej;

Rozdział II. Zawarcie Umowy Abonenckiej

6. Zestaw – Sprzęt (zestaw odbiorczy) umożliwiający korzystanie z dostępu

8. Zasilanie prądem Sprzętu oraz Urządzeń Końcowych odbywa

§4

do Internetu;

się na koszt Abonenta.

7. Instalacja – czynności techniczne mające na celu wykonanie

1. Zamawiający składa u Operatora pisemny wniosek o

Zakończenia Sieci lub montaż Sprzętu w Lokalu i zapewnienie Abonentowi

zawarcie Umowy Abonenckiej. Operator dopuszcza możliwość prawa, dobrymi obyczajami, postanowieniami Umowy

dostępu do Sieci;

składania wniosku telefonicznie, za pośrednictwem pocztyAbonenckiej oraz Regulaminu, zarówno w stosunku do

8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; elektronicznej albo na stronie internetowej Operatora.

Operatora jak i osób trzecich. Niezależnie od

9. Lokal – nieruchomość lub jej część (budynek lub lokal), w której

2. Operator udziela Zamawiającemu odpowiedzi na wniosek w

Abonent

zobowiązany

jest

do

Zamawiający zamierza korzystać z Usług Operatora lub w której zgodnie z terminie do 30 dni. W razie odmowy, Operator informuje o jej powyższego

Umową Abonencką jest zlokalizowane Zakończenie Sieci;

utrzymywania bezpieczeństwa używanego systemu

przyczynach.

10. Numer Identyfikacyjny – numer nadany Abonentowi przez Operatora ,

poprzez regularne instalowanie

wymagany m.in. do rozliczeń z Abonentem oraz identyfikacji Abonenta w 3. Umowa może zostać zawarta przez Zamawiającego: informatycznego

a.

w

Biurze

Obsługi

Klienta,

kontaktach z Operatorem;

aktualizacji bezpieczeństwa dostarczanych przez

11. Okres Rozliczeniowy – okres jednego miesiąca, za który dokonywane b.

poza Biurem Obsługi Klienta, z upoważnionym producentów oprogramowania oraz do stosowania

są rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczonych Przedstawicielem

Operatora

,

regularnie

aktualizowanego

oprogramowania

Usług, rozpoczynający i kończący się w dniach wskazanych przez

c. za pomocą środków porozumiewania na odległość.

Operatora na Rachunku;

4. Jeżeli Umowa Abonencka została zawarta poza Biurem antywirusowego.

12. Pakiet Taryfowy – określona w Cenniku Usługa, grupa Usług

Obsługi Klienta, Abonent będący Konsumentem może od 2. W szczególności zabronione są następujące

dostępnych na danym terenie, objętych jedną opłatą abonamentową;

13. Przedstawiciel Operatora – osoba działająca w imieniu i na rzecz

Umowy Abonenckiej odstąpić, składając do Operatora pisemne zachowania:

Operatora , uprawniona do składania i przyjmowania oświadczeń woli w

oświadczenie w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy a. naruszanie praw własności intelektualnej osób

zakresie zawierania, zmiany i rozwiązywania Umowy Abonenckiej na

Abonenckiej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie trzecich;

podstawie stosownego pisemnego upoważnienia oraz do wykonania

oświadczenia przed jego upływem. W takim przypadku

Instalacji i innych czynności technicznych;

b. rozpowszechnianie materiałów zawierających treści

Abonent zobowiązany jest zwrócić zainstalowany Sprzęt w

14. Rachunek – dokument zawierający opłaty wynikające z Umowy

Abonenckiej, Regulaminu i Cennika wystawiany Abonentowi przez

terminie 7 dni od zaprzestania świadczenia Usług oraz zapłacić niezgodne z przepisami prawa, np. o charakterze

Operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym faktury

za korzystanie z Usług Telefonicznych, świadczonych przez rasistowskim czy pornograficznym lub mających na celu

elektroniczne umieszczane w systemie elektronicznej faktury oraz

Operatora do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

zastraszanie, grożenie, obrażanie czy niepokojenie

zindywidualizowane komunikaty przesyłane na komputer i wyświetlane na

ekranie monitora Abonenta;

15. Sieć – sieć telekomunikacyjna służąca do świadczenia Usług;

16. Siła Wyższa – zdarzenie niezależne od stron, zewnętrzne, niemożliwe

do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy

naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej;

17. Sprzęt – urządzenie techniczne oraz Zakończenie Sieci stanowiące

własność Operatora niezbędne do korzystania z Usług objętych Umową

Abonencką,

18. Umowa Abonencka – umowa o świadczenie Usług zawarta w formie

pisemnej pomiędzy Abonentem a Operatorem;

19. Urządzenie Końcowe – urządzenie będące własnością Abonenta, w

szczególności: telefon, telewizor, radio, komputer, lub inne urządzenia

audio video przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do

Zakończenia Sieci;

20. Usługi – Usługi Internetowe, Usługi Telefoniczne, Usługi Telewizji

Kablowej lub związane z nimi usługi dodatkowe;

21. Usługi Interaktywne – usługi dodatkowe dostępne w ramach Usługi

Telewizji Cyfrowej, takie jak: video na żądanie, gry, serwisy informacyjne.

22. Usługi Internetowe – zapewnienie transmisji danych, w tym dostępu do

Internetu za pośrednictwem Sieci;

23. Usługi Telefoniczne – ustanawianie połączeń głosowych za pomocą

Sieci pozwalających na dwukierunkową łączność;

osób trzecich;

ich zgody;

§5

c. prowadzenie działań mających na celu uzyskanie

1. Umowa Abonencka zostaje zawarta w formie pisemnej. nieautoryzowanego

dostępu

do

systemów

Zawarcie

umowy

następuje

po

spełnieniu

przez

Zamawiającego wymogów określonych w Regulaminie. komputerowych lub przechowywanych w nich informacji

2. Umowa Abonencka zawierana jest na czas nieokreślony. polegających w szczególności na przełamywaniu

Umowa Abonencka może być zawarta także na czas zabezpieczeń lub obchodzeniu mechanizmów lub

określony, o ile Operator przewiduje taką możliwość. procedur

zabezpieczeń;

3. Operator uzależnia zawarcie Umowy Abonenckiej odd. dokonywanie zmian, usuwanie lub dodawanie

istnienia warunków technicznych niezbędnych do świadczenia jakichkolwiek zapisów do informacji osób trzecich bez

Usług na rzecz Zamawiającego.

e. przesyłanie niezamówionej informacji handlowej;

§6

1. Umowa Abonencka może być zawarta z Zamawiającym f. korzystanie z Usług internetowych w sposób, który

może doprowadzić do naruszenia prawidłowego

posiadającym

tytuł

prawny

do

Lokalu.

2. Zamawiający zobowiązany jest przedstawić dokument funkcjonowania sieci i systemów komputerowych

potwierdzający

tytuł

prawny

do

Lokalu.

umożliwiających udostępnianie Usług internetowych.

3. W przypadku posiadania przez Zamawiającego tytułu

3. W przypadku stwierdzenia przez Operatora

prawnego do Lokalu innego niż prawo własności, prawo

użytkowania wieczystego lub spółdzielcze prawo do lokalu, zachowań, o których mowa w ust. 2 niniejszego

zawarcie Umowy Abonenckiej wymaga przedstawienia przez Zamawiającego pisemnej zgody odpowiednio właściciela, paragrafu, Operator wezwie Abonenta do zaprzestania

takich działań. W przypadku niezastosowania się przez

użytkownika

wieczystego

lub

członka

spółdzielni

mieszkaniowej

na

Instalację

Sprzętu.

4. Zgoda, o której mowa w ust. 3 nie jest wymagana, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości lub członek Abonenta do wezwania, Dostawca usług uprawniony

spółdzielni

mieszkaniowej

jest

osobą

prawną.

będzie do zawieszenia świadczenia Usługi Internetowej

5. W celu ustalenia tytułu prawnego Zamawiającego do Lokalu, Operator może żądać dodatkowych informacji i dokumentów.

lub rozwiązania Umowy Abonenckiej.

6. Abonent obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od utraty tytułu prawnego do Lokalu, do pisemnego

powiadomienia Operatora o tym fakcie.

§7

1. Operator może uzależnić zawarcie Umowy Abonenckiej od podania przez Zamawiającego następujących danych:

a.

nazwisko

i

imiona,

b.

imiona

rodziców,

c. adres miejsca zameldowania na pobyt stały,

§9

Jeżeli Umowa Abonencka nie stanowi inaczej, Abonent uzyskuje prawo do

instalacji jednego Zakończenia Sieci. Instalacja kolejnych Zakończeń Sieci

w Lokalu wykonywana jest za dodatkową opłatą określoną w Cenniku.

3. Informacje o zmianie Cennika Operator zamieszcza §20

Abonent jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone Operatorowi

na stronie www.itres.pl

w wyniku naruszenia zobowiązań, określonych Umową

Abonencką oraz Regulaminem, w tym jest zobowiązany do

§15

zwrotu Operatorowi kosztów, poniesionych w celu usunięcia

1.

Opłata

abonamentowa

obejmuje:

§10

nieprawidłowości z tym związanych.

a.

stały

dostęp

do

Sieci,

1. Operator zobowiązuje się udostępnić Abonentowi Sprzęt w stanie

b. korzystanie z Usług przypisanych w Cenniku do danej opłaty

umożliwiającym jego prawidłowe używanie. Odebranie Sprzętu przez

§21

Abonenta stanowi potwierdzenie, że nie posiadał on jawnych uszkodzeń lub abonamentowej,

nie

ponosi

odpowiedzialności

za:

c. obsługę serwisową, z wyłączeniem dodatkowo płatnychOperator

wad w chwili odbioru, które Abonent mógł z łatwością zauważyć.

2. Abonent jest zobowiązany do używania Sprzętu zgodnie z jego

serwisów oraz obsługi nieuzasadnionych wezwań. • niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług zamówionych

instrukcją.

2. Abonent uiszcza z góry opłatę abonamentową w wysokości przez Abonenta za pośrednictwem Usług Internetowych u innych

3. Sprzęt zainstalowany w Lokalu i oddany Abonentowi do używania

niż

Operator;

określonej w Cenniku, z częstotliwością odpowiadającąpodmiotów

pozostaje własnością Operatora. Abonent nie ma prawa dokonywać

• płatności dokonywane przez Abonenta za pośrednictwem

Okresowi

Rozliczeniowemu

jakichkolwiek zmian w Sprzęcie, ani udostępniać go osobom trzecim.

3. W przypadku świadczenia Usługi przez niepełny OkresInternetu, za pomocą karty kredytowej lub z wykorzystaniem

4. Abonent jest uprawniony do używania Sprzętu wyłącznie w Lokalu

mediów

elektronicznych;

wskazanym w Umowie Abonenckiej. Zmiana lokalizacji Sprzętu wymaga

Rozliczeniowy, wysokość opłaty abonamentowej jest obliczana innych

zgody Operatora.

proporcjonalnie do liczby dni, w których Usługa była • jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonentów niebędących

5. Sprzęt oraz Usługi świadczone Abonentowi nie mogą być

Konsumentami w wyniku utraty danych lub opóźnienia w

świadczona.

wykorzystywane w celu świadczenia – odpłatnie bądź nieodpłatnie –

otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem

jakichkolwiek usług telekomunikacyjnych innym podmiotom.

transmisji, nieprawidłową bądź powolną transmisją, opóźnieniami

§16

6. Z momentem oddania Sprzętu Abonentowi do używania, na Abonenta

przerwami w świadczeniu Usług Internetowych,

przechodzi ryzyko uszkodzenia lub utraty Sprzętu, w tym również utraty na 1. O terminie, w którym Operator wystawiać będzie Rachunki, lub

skutek kradzieży. Abonent zobowiązany jest poinformować Operatora o

Abonent zostanie powiadomiony przy zawarciu Umowy • nieprawidłowe funkcjonowanie komputera, utratę plików lub

nieprawidłowym funkcjonowaniu lub utracie Sprzętu oddanego do

inne uszkodzenia, wynikające z instalacji Sprzętu, chyba że

używania, w terminie nie przekraczającym 48 godzin od stwierdzenia tego Abonenckiej lub doręczeniu pierwszego Rachunku. Operator uszkodzenie nastąpiło z winy osoby, za którą odpowiedzialność

może w każdym czasie zmienić termin wystawiania

zdarzenia.

Operator;

Rachunków ze skutkiem od dnia powiadomienia Abonenta o tejponosi

zmianie. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany Umowy • informacje gromadzone i przekazywane przez Abonenta;

§11

• Operator nie nadzoruje działań Abonenta w tym zakresie i nie

i

Regulaminu.

1. Urządzenia Końcowe podłączone do Zakończenia Sieci powinny spełniać Abonenckiej

2. W związku ze zmianą terminu wystawiania Rachunków, ma obowiązku monitorowania materiałów, przekazywanych lub

zasadnicze wymagania potwierdzone odpowiednim dokumentem

przez

Abonenta,

(certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności) lub oznakowaniem.

zakresu Usług objętych Umową Abonencką lub w przypadku gromadzonych

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działanie Urządzeń

zaistnienia innych ważnych względów organizacyjnych lub• jakiekolwiek treści zamieszczane, przesyłane czy publikowane

Końcowych używanych przez Abonenta.

przez Abonenta za pośrednictwem sieci Internet.

technicznych, Operator może, bez konieczności uprzedniego

3. Operator zaleca, aby podczas wyładowań atmosferycznych Urządzenia

powiadamiania,

wystawić

Abonentowi

Rachunek

Końcowe zostały odłączone od zasilania energetycznego. Operator nie

międzyokresowy płatny w terminie w nim określonym. Rozdział VI. Usługi Telefoniczne

ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane niezastosowaniem się

Abonenta do tego zalecenia.

3. Abonent zobowiązany jest do comiesięcznego uiszczania §22

stałych opłat abonamentowych w ciągu 10 dni od terminu,1. Operator świadczy na rzecz Abonenta Usługi Telefoniczne w

określonego zgodnie z ust. 1 powyżej. W przypadku opłat szczególności w zakresie połączeń: miejscowych, strefowych,

jednorazowych, w szczególności opłaty instalacyjnej i opłaty międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci ruchomych oraz

aktywacyjnej, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia ich wdo

usług

sieci

inteligentnych.

terminie wskazanym na dokumencie sprzedaży, z którym2. Abonent ma możliwość korzystania w szczególności z usług

związana jest dana opłata (np. Instalacja Sprzętu lubdodatkowych oznaczonych w Umowie Abonenckiej i Cenniku

Aktywacja Usług), chyba że Umowa Abonencka lub Cennik Operatora

.

stanowią

inaczej.

3. Operator zastrzega sobie prawo do ustalenia w chwili

4. Wszystkie pozostałe przewidziane Umową Abonencką, zawarcia Umowy Abonenckiej lub w trakcie jej wykonywania

Regulaminem i Cennikiem opłaty Abonent zobowiązany jest limitu należności za świadczone Usługi Telefoniczne.

uiszczać w terminach wskazanych na Rachunku. 4. W przypadku przekroczenia limitu należności, o którym mowa

5. Abonent uiszczał będzie opłaty na rachunek bankowy w ust. 3 do czasu zapłacenia przez Abonenta zaliczki, Operator

Rozdział IV Opłaty

wskazany przez Operatora . Uiszczając opłatę Abonent zastrzega sobie prawo do zawieszenia Abonentowi możliwości

zobowiązany jest podać Numer Identyfikacyjny nadanyinicjowania niektórych bądź wszystkich połączeń wychodzących.

§13

1. Za Instalację Zakończenia Sieci w Lokalu Abonent zobowiązany jest do Abonentowi przez Operatora . Za dzień dokonania zapłaty 5. Abonentowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o

uważa się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego ograniczenie możliwości inicjowania połączeń wychodzących. Za

uiszczenia opłaty instalacyjnej w wysokości określonej w Cenniku.

2. W przypadku, gdy Instalacja Zakończenia Sieci jest połączona z

przez

Operatora.

dokonanie przedmiotowego ograniczenia Operator może

większymi niż przeciętne nakładami materiałowymi lub czasowymi,

6. Rozwiązanie Umowy lub zawieszenie świadczenia Usługpobierać opłatę przewidzianą w Cenniku Operatora.

Operator jest uprawniony do pobrania podwyższonej opłaty instalacyjnej

przez Operatora nie zwalnia Abonenta od uiszczenia 6.

Abonent

Usługi

Telefonicznej:

według kosztorysu zaakceptowanego przez Zamawiającego przed

należności za wykonane na jego rzecz Usługi. •

nie

może

wykorzystywać

jakichkolwiek

urządzeń

zawarciem Umowy Abonenckiej.

7. Za zwłokę w zapłacie począwszy od dnia następnego po telekomunikacyjnych, które umożliwiają podłączenie do Sieci

3. Za uruchomienie świadczenia Usług Abonent zobowiązany jest do

uiszczenia opłaty aktywacyjnej w wysokości określonej w Cenniku.

dniu będącym terminem płatności Operator ma prawo do Operatora i kierowanie do niej połączeń telekomunikacyjnych

4. W przypadku zmiany Lokalu, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia

naliczania odsetek ustawowych, ograniczenia dostepności lubpochodzących z innych sieci telekomunikacyjnych;

opłaty za zmianę miejsca świadczenia Usługi w wysokości określonej w

zawieszenia Usług.

Cenniku. Zmiana miejsca świadczenia Usługi nie jest możliwa, jeżeli nowy

§12

1. Operator ma prawo wymienić używany przez Abonenta Sprzęt na inny,

nawet jeżeli wiązać się to będzie z koniecznością zmiany ustawień

Urządzenia Końcowego przez Abonenta. Abonent obowiązany jest

umożliwić Przedstawicielom Operatora wymianę Sprzętu w wyznaczonym

przez Operatora terminie.

2. Operator może wymienić Sprzęt ze względu na zmianę technologii

świadczenia Usług, na skutek której Abonent nie będzie w stanie korzystać

z Usług przy użyciu dotychczasowych Urządzeń Końcowych. W razie

skorzystania z powyższego uprawnienia przez Operatora Abonentowi nie

przysługują roszczenia wobec Dostawcy usług.

4. Za zawieszenie świadczenia Usług

Lokal znajduje się poza obszarem działania Operatora lub na tym terenie

Rozdział V. Usługi Internetowe

Operator nie świadczy danej Usługi.

Abonenta Dostawca usług pobiera opłatę

5. W przypadku zmiany przez Abonenta Lokalu, na Lokal w którym nie ma §17

Cenniku.

wykonanej instalacji Zakończenia Sieci, Abonent zobowiązany jest do

Podstawową formę komunikowania się między Dostawcą usług 5. Z dniem zawieszenia Usług następuje

uiszczenia opłaty instalacyjnej na zasadach określonych w ust. 1 lub 2.

na wniosek

określoną w

zaprzestanie

a Abonentami korzystającymi z Usługi Internetowej stanowi ich

świadczenia.

poczta elektroniczna. Wszelkie informacje dotyczące Usług

§14

6. Ponowna aktywacja Usług, zawieszonych na

Internetowych, w tym indywidualna korespondencja z

1. Wysokość opłat za Usługi świadczone przez Operatora oraz sposób ich

Abonentem, będą przesyłane przez Operatora na kontopodstawie ust. 1 niniejszego paragrafu następuje po

naliczania określa Cennik.

ustaniu przyczyn zawieszenia, nie wcześniej, niż po

2. Cennik jest podawany przez Operatora do publicznej wiadomości oraz pocztowe Abonenta podane w umowie.

jest dostarczany Abonentowi wraz z Umową Abonencką. Aktualny Cennik

jest również dostępny na stronie internetowej Operatora.

uiszczeniu przez Abonenta zaległości wobec Operatora

§18

.

1. Abonent nie ma prawa udostępniać Usług Internetowych osobom trzecim, jak również świadczyć na podstawie tych usług – 7. W przypadku zaistnienia wskazanych w ust. 1 pkt 1)

odpłatnie bądź nieodpłatnie – jakichkolwiek usług telekomunikacyjnych innym podmiotom, w tym udostępniać Usług powyżej przesłanek do zawieszenia świadczenia Usług

Internetowych poza Lokalem bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

z uwagi na opóźnienie w płatności, Operator może

2. Jeżeli Abonent, we własnym zakresie, dokona zmian w stosunku do pierwotnie ustawionych przez Przedstawicieli Dostawcy

usług konfiguracji i parametrów Sprzętu i Urządzeń Końcowych, bądź dokona innych czynności w następstwie czego nadto podjąć wobec Abonenta działania zmierzające do

niemożliwe będzie korzystanie przez niego z Usług Internetowych, przywrócenie stanu pierwotnego, umożliwiającego windykacji opóźnionej należności. W związku z

ponowne

korzystanie

z

Usługi,

odbędzie

się

na

koszt

i

ryzyko

Abonenta.

powyższym, dane osobowe Abonentów mogą być

3. Operator zaleca aby Abonent we własnym zakresie dołożył wszelkich starań w celu zabezpieczenia swojego komputera przekazywane uprawnionym organom oraz instytucjom

przed generowanymi w sieci Internet takimi zagrożeniami jak np. wirusy, konie trojańskie, włamania do komputerów, spam, zajmującym się dochodzeniem należności, w tym

itd., w szczególności przez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania antywirusowego i stałej jego aktualizacji.

przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem

wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom, z

zachowaniem wymogów określonych właściwymi

przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

8. W okresie zawieszenia usługi na podstawie ust. 1 Operatorowi przysługuje prawo wezwania Abonenta do zwrotu Sprzętu.

§19

1. Abonent jest zobowiązany korzystać z Usług Internetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

o którym mowa w §25 ust. 2, Umowa Abonencka §28

ulega

rozwiązaniu

ostatniego

dnia

Okresu 1. Umowa Abonencka zawarta na czas określony ulega

przedłużeniu na czas nieokreślony, o ile Abonent nie złoży na

Rozliczeniowego.

§23

woli w

2. Z wyłączeniem Umów Abonenckich zawartych w piśmie przeciwnego oświadczenia Umowy terminie 30 dni, przed

1. Abonent może pisemnie żądać zmiany przydzielonego numeru

upływem terminu obowiązywania

Abonenckiej na czas

telefonicznego, jeżeli wykaże, że korzystanie z przydzielonego numeru jest ramach ofert promocyjnych oraz Umów Abonenckich

określony. W takim przypadku Umowa Abonencka ulega

uciążliwe. Za dokonanie przedmiotowej zmiany Operator może pobierać

zawartych na czas określony, Abonent i Operator przedłużeniu na czas nieokreślony liczony od dnia upływu okresu

opłatę przewidzianą w Cenniku Operatora.

2. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca

uprawnieni są do rozwiązania Umowy Abonenckiej z obowiązywania Umowy Abonenckiej zawartej na czas określony.

wykonywania działalności Abonent może żądać przeniesienia

zachowaniem

trzymiesięcznego

okresu2. Umowa Abonencka zawarta na czas określony nie ulega

przydzielonego numeru, jeżeli jest to technicznie możliwe. Za dokonanie

wypowiedzenia, przy czym rozwiązanie Umowyprzedłużeniu, o ile Abonent złoży stosowne oświadczenie woli w

przeniesienia przydzielonego numeru Operator może pobierać opłatę

przed upływem terminu obowiązywania Umowy

przewidzianą w Cenniku Operatora.

Abonenckiej następuje w ostatnim dniu Okresu terminie 30 dni chwilą przedłużenia Umowy Abonenckiej na czas

Abonenckiej. Z

3. Abonent żądając przeniesienia przydzielonego numeru może rozwiązać

Rozliczeniowego. Oświadczenie o wypowiedzeniunieokreślony Abonent będzie zobowiązany do uiszczania opłaty

Umowę Abonencką bez zachowania terminów wypowiedzenia. W takim

przypadku Abonent jest obowiązany do uiszczenia Operatorowi opłaty w

Umowy Abonenckiej powinno być złożone na piśmie,abonamentowej w wysokości określonej w aktualnie

wysokości nie przekraczającej opłaty abonamentowej za okres

bądź w inny sposób przewidziany przez Operatora. obowiązującym Cenniku Dostawcy usług w części dotyczącej

wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za jeden

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej Umów Abonenckich na czas nieokreślony.

Okres Rozliczeniowy, powiększonej o roszczenie związane z ulgą

przyznaną Abonentowi, obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego powinno zawierać dane, o których mowa w §7 ust. 1.

§29

do zakończenia trwania Umowy Abonenckiej.

W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy

4. Operator może udostępniać niezbędne dane innym przedsiębiorcom

1. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Abonenckiej

telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub świadczącym

Abonenckiej przez Abonenta lub przez Operatora z Abonent zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu w Biurze Obsługi

usługę informacji o numerach telefonicznych. Zamieszczenie danych

winy Abonenta przed upływem terminu ustalonego w Klienta, w godzinach jego urzędowania, niezwłocznie – nie

Abonenta będącego osobą fizyczną w spisie Abonentów, udostępnianie

Umowie Abonenckiej, której zawarcie wiązało się z później niż w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia

informacji o numerach telefonicznych Abonentów będących osobami

fizycznymi, a także przekazanie danych takiego Abonenta innym

ulgą przyznaną Abonentowi, Abonent obowiązany do Umowy.

przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub

kary umownej równej wartości ulgi 2. W przypadku naruszenia postanowień ust.1 niniejszego

świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych wymaga zgody zapłaty

Abonenta. Operator udostępnia formularze obejmujące oświadczenie

miesięcznego abonamentu przyznanej Abonentowi za paragrafu lub §4 ust. 4 Operator wzywa Abonenta do zwrotu

Sprzętu. W przypadku niezwrócenia Sprzętu w Biurze Obsługi

Abonenta w przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu

okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia Klienta pomimo wezwania Abonenta do zwrotu Sprzętu,

poprzedzającym, w szczególności w Biurach Obsługi Klienta oraz na stronie

jej rozwiązania oraz Abonent zwróci rabat z tutułu Operator za dodatkową opłatą określoną w Cenniku może

internetowej Operatora .

instalacji i aktywacji pomniejszony o proporcjonalną odebrać

Sprzęt

z

Lokalu.

§24

wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej 3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Abonenta

obowiązku zwrotu któregokolwiek elementu Sprzętu, Dostawca

1. Wykaz wykonanych Usług Telefonicznych zawierający informację o

rozwiązania.

zrealizowanych płatnych połączeniach dostępny jest w panelu Abonenta

usług może obciążyć Abonenta karą umowną za opóźnienie w

3.

Umowa

wygasa

w

przypadku:

(„Billing”).

wysokości określonej w Cenniku, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

2. Operator odpłatnie dostarcza, w terminie 14 dni od dnia złożenia

• powzięcia przez Operatora wiadomości o śmierci 4. W przypadku niezwrócenia Sprzętu bądź zwrotu Sprzętu

pisemnego żądania przez Abonenta, szczegółowy wykaz Usług

Abonenta;

uszkodzonego lub zużytego w stopniu nieodpowiadającym

Telefonicznych za Okresy Rozliczeniowe poprzedzające nie więcej niż 12

• ustania bytu prawnego Abonenta nie będącego prawidłowej eksploatacji, mimo dodatkowego wezwania ze

miesięcy Okres Rozliczeniowy, w którym złożono żądanie.

3. Za wykaz, o którym mowa w ust. 2, pobierana jest opłata określona w

Konsumentem, chyba że ustanie bytu prawnego strony Operatora , Abonent zobowiązany będzie do zapłaty kary

Cenniku, która w razie uwzględnienia reklamacji podlega zwrotowi.

umownej za brak zwrotu Sprzętu lub zwrócenie Sprzętu

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, dostarczany jest w formie wydruku lub w Abonenta wiąże się z przejęciem jego praw i

innej uzgodnionej przez Strony formie wraz z Rachunkiem za Okres

obowiązków przez następcę prawnego, któryuszkodzonego, określonej przez Operatora w Cenniku. W takim

wypadku Konsument nie będzie odrębnie obciążany karą

Rozliczeniowy, którego dotyczy.

przejmuje Abonenta lub powstaje w wyniku jego umowną, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Zapłata kary

podziału w trybie określonym w ustawie Kodeks umownej nie powoduje przejścia własności Sprzętu na

Rozdział VII. Zmiana Regulaminu, zawieszenie spółek

handlowych;

Abonenta.

świadczenia Usług, przedłużenie, rozwiązanie • jeżeli w okresie 30 dni od dnia zawieszenia 5. Operator informuje, iż zużyty Sprzęt nie może być

lub wygaśnięcie Umowy Abonenckiej, zmiana świadczenia Usług na podstawie §27 ust. 1 nie ustanąumieszczany łącznie z innymi odpadami i powinien zostać

dostarczony do Operatora , zgodnie z postanowieniami

Abonenta

przyczyny zawieszenia.

niniejszego paragrafu. Realizując ten obowiązek, gospodarstwa

§25

domowe przyczyniają się do ponownego użycia i odzysku, w tym

• nie może kierować do Sieci Operatora ruchu telekomunikacyjnego z

innych sieci telekomunikacyjnych bez zgody Operatora .

§27

1. Operator powiadamia Abonenta o zmianie Regulaminu lub Umowy

recyklingu, zużytego Sprzętu. Umieszczenie zużytego Sprzętu

1. Operator może zawiesić świadczenie usług Abonentowi,

Abonenckiej z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed

wraz z innymi odpadami może stanowić zagrożenie dla

wprowadzeniem tych zmian w życie – na piśmie, bądź o ile Abonent tego albo

wypowiedzieć Umowę Abonencką ze skutkiem

środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności składników

zażądał, drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu

natychmiastowym,

jeżeli

Abonent:

niebezpiecznych w Sprzęcie.

adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka

• opóźnia się z zapłatą całości lub części opłaty instalacyjnej,

porozumiewania się na odległość.

aktywacyjnej, abonamentowej lub dowolnej innej opłaty §30

2. Abonent, nie później niż w terminie 10 dni przed datą wprowadzenia

okresowej lub opłaty nie będącej opłatą okresową,

zmian Regulaminu lub Umowy Abonenckiej w życie, może doręczyć

Operatora pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej z przewidzianej

Umową Abonencką, Regulaminem lub1. Za zgodą Operatora Abonent może przenieść prawa i

powodu braku akceptacji zmian ze skutkiem wskazanym w §30 ust. 1

Cennikiem o co najmniej 7 dni od terminu wymagalności obowiązki wynikające z Umowy Abonenckiej na osobę

Regulaminu.

świadczenia, przy czym wypowiedzenie Umowy Abonenckiej posiadającą tytuł prawny do Lokalu, spełniającą wymogi

3. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza

w

Regulaminie.

może nastąpić po uprzednim wezwaniu Abonenta do zapłaty określone

akceptację zmian.

2. Operator może uzależnić udzielenie zgody na przeniesienie

opóźnionej

należności;

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy Abonenckiej przez Abonenta w

praw i obowiązków wynikających z Umowy Abonenckiej w

związku ze skorzystaniem przez Abonenta z uprawnienia, o którym mowa w • używa Sprzętu niezgodnie z Regulaminem lub Umową

ust. 2 przed upływem terminu ustalonego w Umowie Abonenckiej,

Abonencką, w szczególności naraża na zniszczenie ten Sprzętszczególności od wykonania przez Abonenta wszystkich

zobowiązań wobec Operatora . 3. Za przeniesienie praw i

Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze a także zwrot

lub

udostępnia

go

osobom

trzecim;

ulgi.

obowiązków wynikających z Umowy Abonenckiej Operator może

5. Zapisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian, o • kopiuje Programy w całości lub części w celach pobierać opłatę w wysokości określonej w Cenniku.

których mowa w ust. 1 następuje na skutek zmiany przepisów prawa, w tym przekraczających zakres własnego użytku osobistego w

usunięcia niedozwolonych postanowień umownych.

szczególności jeżeli łączy się z tym osiąganie korzyści

(m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach,

majątkowych;

• wykorzystuje Sprzęt zarejestrowany przez Operatora jakoproduktach i usługach). 2. Dane osobowe Abonenta

1. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku akceptacji oddany do używania innemu Abonentowi, utracony albomogą być przekazywane uprawnionym organom, jak

zmiany Cennika w trybie, o którym mowa w §14 ust. 4, bądź też

skradziony;

również w razie takiej konieczności prawnikom i

oświadczenia o braku akceptacji zmian Umowy Abonenckiej lub

• posługuje się Urządzeniem Końcowym nie autoryzowanym instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności

Regulaminu w trybie,

przez Operatora , chyba że prawo do posługiwania się przez powstałych

z powodu niepłacenia Rachunków.

Abonenta

takim

urządzeniem

wynika

z

bezwzględnie

obowiązujących

przepisów

prawa;

Operator może przesyłać Abonentowi materiały

• używa jakichkolwiek urządzeń zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Sieci albo wykonuje jakiekolwiek czynności

reklamowe, oferty i inne informacje od podmiotów

zakłócające

prawidłowe

funkcjonowanie

Sieci;

z

Dostawcą

usług.

• uniemożliwia Przedstawicielom Operatora wymianę Sprzętu w wyznaczonym przez Operatora terminie bądź też nie współpracujących

umożliwia dostępu do Sprzętu znajdującego się w Lokalu w celu przeglądu, pomiarów lub usunięcia Usterki albo Awarii; 3. Podanie przez Abonenta danych osobowych jest

utraci

tytuł

prawny

do

Lokalu;

dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia niniejszej

w

przypadku

Usług

Internetowych

narusza

postanowienia

§18

lub

§19;

Umowy.

w

przypadku

Usługi

Telefonicznej

narusza

postanowienie

§22;

4. Abonentowi przysługuje prawo wglądu do własnych

• korzysta z Usługi Telefonicznej w sposób, który zakłóca funkcjonowanie Usługi Telefonicznej, Sieci bądź jej elementów lub

danych osobowych i ich poprawiania. W przypadkach

powoduje

nadmierne

obciążenie

Sieci;

wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o

korzysta

z

Usługi

Telefonicznej

niezgodnie

z

Umową

Abonencką

lub

Regulaminem.

2. Zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić również na pisemny wniosek Abonenta, który nie zalega z opłatami ochronie danych osobowych Abonent ma prawo

wynikającymi z Umowy Abonenckiej, z wyłączeniem Abonentów korzystających z Usług na warunkach ofert promocyjnych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania

(Regulaminy Promocji). Zawieszenie świadczenia Usług na wniosek Abonenta może nastąpić raz w roku na okres nie dłuższy przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo

niż

dwa

miesiące.

We

wniosku

Abonent

wskazuje

termin

ponownej

aktywacji

Usług.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien być złożony z jednomiesięcznym wyprzedzeniem i będzie skutkować od

celach

marketingowych.

początku kolejnego Okresu Rozliczeniowego.

§26

5. Operator informuje Abonenta, iż w zakresie

przewidzianym

przez

obowiązujące

przepisy

prawa

przetwarza:

dane

osobowe

Abonentów

oraz

inne

dane

objęte

tajemnicą

telekomunikacyjną;

• dane transmisyjne, przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych, zarządzania ruchem w sieciach telekomunikacyjnych,

obsługi

klienta

lub

naliczania

opłat

z

tytułu

świadczenia

Usług;

informacje

dotyczące

faktu,

okoliczności

i

rodzaju

połączenia

telekomunikacyjnego,

prób

uzyskania

takiego

połączenia.

6. Operator informuje Abonenta, iż dla celów naliczania opłat z tytułu świadczenia Usług, dla celów rozliczeń operatorskich oraz – na zasadach określonych w

obowiązujących przepisach prawa – dla celów marketingu Usług będą przetwarzane dane transmisyjne obejmujące m.in. dane lokalizacyjne (wskazujące położenie

geograficzne Sprzętu), dane o numerze użytkownika wywoływanego i wywołującego, rodzaj i czas połączenia oraz dane o jakości połączenia. Powyższe dane będą

przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy Abonenckiej, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń, nie później niż do czasu ich przedawnienia, lub

wykonywania zadań przewidzianych w przepisach prawa.

Rozdział VIII. Odpowiedzialność Operatora, niż 24 godziny w miesiącu, przerwami w możliwości Rozdział XI Postanowienia przejściowe i końcowe

korzystania z Usług. Prace te prowadzone będą przez §39

zakres obsługi serwisowej

§31

1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie Abonent poniósł w

związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, wyłącznie

w zakresie określonym w Regulaminie. Odpowiedzialność Operatora nie

obejmuje korzyści utraconych przez Abonenta.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie lub wady

Urządzeń Końcowych i nie dokonuje ich napraw, regulacji lub adaptacji.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za inne zakłócenia w świadczeniu

Usług wynikające z działania lub zaniechania Abonenta.

3. Za dodatkowe świadczenia wykonane przez Operatora w ramach

realizacji serwisu wezwanego na wniosek Abonenta, w szczególności z

przyczyn wymienionych w ust. 3 powyżej, oraz za nieuzasadnione

wezwanie technika Operator może pobierać opłatę określoną w Cenniku w

ramach serwisów płatnych.

4. Jeżeli jest to niezbędne do zdiagnozowania problemu związanego ze

świadczeniem Usługi Internetowej Abonent, na żądanie Operatora udzieli

wszelkich informacji.

Dostawcę w porze nocnej, w sposób zapewniający 1. W trakcie trwania Umowy Abonenckiej Abonent obowiązany

minimalizowanie ich uciążliwości dla Abonentów. jest do pisemnego powiadomienia Operatora o każdej zmianie

Czas trwania przerw powyżej 24 godzin traktowany adresu lub innych danych identyfikujących Abonenta zawartych

w Umowie Abonenckiej w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych

jest jako Awaria.

zmian. W przypadku niedopełnienia przez Abonenta tego

obowiązku wszelka korespondencja kierowana do Abonenta pod

Rozdział IX. Tryb postępowania reklamacyjnego

dotychczasowy adres lub zawierająca dotychczasowe dane

§35

będzie

uznana

za

skutecznie

doręczoną.

1.

Abonenci

mogą

składać

reklamacje

dotyczące2. Abonent nie będący Konsumentem obowiązany jest z

niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowiewyprzedzeniem co najmniej 30 dni do pisemnego powiadomienia

Abonenckiej terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, Operatora o mającym nastąpić rozwiązaniu, likwidacji, upadłości,

niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lubprzekształceniu formy prawnej, podziale, połączeniu lub innym

nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu ich zdarzeniu mogącym mieć wpływ na byt prawny Abonenta.

świadczenia. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia

obowiązku

zapłaty

Rachunku.

§40

2.

Reklamacja

powinna

zawierać:

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z

• imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo Umowy Abonenckiej, Operator może współpracować z osobami

§32

siedziby

Abonenta;

trzecimi, w szczególności powierzać wykonywanie Umowy

1. Abonent może zgłaszać problemy z korzystaniem z Usług oraz zasięgać

• określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanegoAbonenckiej innym Dostawcom usług, na co Abonent wyraża

informacji na temat Usług na infolinii Operatora , emailem, na stronie

okresu;

internetowej Operatora oraz osobiście w Biurach Obsługi Klienta.

zgodę.

2. Lokalizacja oraz dane kontaktowe Biur Obsługi Klienta są dostępne na • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; 2. Abonent nie może bez zgody Operatora przekazać praw i

stronie www.itres.pl.

• datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia obowiązków wynikających z Umowy Abonenckiej na inną osobę.

3. Usunięcie Usterki powinno nastąpić w możliwie najszybszym terminie i

świadczenia Usług – w przypadku reklamacji dotyczącej3. Operator zastrzega sobie prawo do rejestrowania rozmów

według kolejności zgłoszenia. O ile Usterka nie jest możliwa do usunięcia w

ciągu 5 dni roboczych od jej zgłoszenia Operator określi termin jej usunięcia niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie telefonicznych prowadzonych przez Abonenta z Biurem Obsługi

Abonenckiej terminu rozpoczęcia świadczenia tych Usług; Klienta w celu utrwalenia jego wniosków oraz oświadczeń.

i przekaże tę informację zgłaszającemu Abonentowi.

4. Usunięcie Awarii powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni

• wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w

roboczych od momentu zgłoszenia. O ile Awaria nie jest możliwa do

przypadku

gdy

Abonent

żąda

ich

wypłaty;

§41

usunięcia w ciągu 2 dni roboczych od jej zgłoszenia, Dostawca usług określi

• numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie

termin jej usunięcia i przekaże tę informację zgłaszającemu Abonentowi.

odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ichmieć będą w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu

5. Operator nie odpowiada za Usterki lub Awarie wynikające ze złego stanu

zaliczenie na poczet przyszłych płatności – w przypadku gdy cywilnego,

technicznego Urządzeń Końcowych.

Prawa

telekomunikacyjnego

i

przepisów

6. Abonent zobowiązany jest umożliwić upoważnionym Przedstawicielom Abonent żąda wypłaty odszkodowania lub innej należności; wykonawczych.

Operatora dostęp do Sprzętu znajdującego się w Lokalu w celu przeglądu, • podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie

2. Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed wejściem w

pomiarów oraz usuwania Usterek i Awarii w godzinach od 7 do 22. Podczas

pisemnej.

życie Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu.

dokonywania powyższych czynności w Lokalu musi być obecny Abonent

3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16 kwietnia 2012 roku.

lub upoważniona przez niego pełnoletnia osoba.

określonych w ust. 2 pkt 1-5, 7 lub 8, Operator, o ile uzna, że

7. Naprawa lub wymiana Sprzętu następuje:

• nieodpłatnie, w przypadku ujawnienia się w trakcie eksploatacji ukrytych jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji,

Niniejszy regulamin przeczytałem i

wad, wynikających z przyczyn tkwiących w Sprzęcie,

niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia,

• odpłatnie, w przypadku utraty Sprzętu lub uszkodzeń będących

określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego

akceptuję

następstwem używania Sprzętu niezgodnie z Umową Abonencką,

uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w

Regulaminem, instrukcją lub przeznaczeniem Sprzętu, za zapłatą:

określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez

a) kosztów naprawy, jeśli uszkodzenia dają się usunąć,

b) opłaty za wymianę Sprzętu zgodnie z Cennikiem Operatora , jeśli Sprzęt rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego

został utracony lub jeżeli uszkodzenia nie dają się usunąć.

terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

8. Wymiana Sprzętu następuje po sprawdzeniu przez Przedstawiciela

Operatora w miejscu instalacji, względnie kopii protokołu zgłoszenia

kradzieży Sprzętu właściwemu organowi ścigania.

9. Za konsultacje techniczne i podłączenie Urządzeń Końcowych na

wniosek Abonenta Operator może pobierać opłatę określoną w Cenniku.

§36

1. Reklamacja może być złożona w każdym Biurze Obsługi

Klienta.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub

§33

ustnie do protokołu sporządzonego przez Przedstawiciela

1. Zakres odpowiedzialności Operatora z tytułu niewykonania lub

Dostawcy usług w Biurze Obsługi Klienta, a także przy

nienależytego wykonania Umowy Abonenckiej określają właściwe przepisy, wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na

w szczególności Prawa telekomunikacyjnego oraz Kodeksu cywilnego.

odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na

2. Za każdy dzień, w którym wystąpiła przerwa w świadczeniu Usługi

przeszkodzie techniczne możliwości.

wynikająca z Awarii, Abonentowi przysługuje prawo do bonifikaty w

wysokości 1/30 opłaty abonamentowej za Usługę, której dotyczy Awaria.

3. Do okresu, za który Abonentowi przysługuje bonifikata, nie wlicza się

§37

czasu, w którym usunięcie Awarii nie było możliwe z przyczyn leżących po 1. Reklamacja może być złożona w terminie 1 miesiąca od

stronie Abonenta.

ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym zakończyła

4. Przyznanie bonifikaty następuje na podstawie reklamacji złożonej przez

się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od

Abonenta w trybie określonym w Rozdziale IX Regulaminu.

dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub

miała być wykonana, lub od dnia doręczenia Rachunku

zawierającego nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu

Dostawca zastrzega, iż prawidłowe świadczenie Usług wymaga

świadczenia

Usługi.

okresowego prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych i

modernizacyjnych Sprzętu oraz Sieci, skutkujących krótkotrwałymi, nie

2. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w

trwającymi łącznie dłużej

ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka

Operatora

rozpatrująca

reklamację

niezwłocznie

powiadamia

reklamującego.

3. Operator udziela w formie elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Abonent ma do

dyspozycji Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta www.panel.itres.pl gdzie uzyska odpowiedzi na reklamacje.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem

powszechnym. W przypadku, gdy reklamującym jest osoba fizyczna wnioskująca o świadczenie Usług lub korzystającą z

Usług dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, ma ona prawo

dochodzenia roszczeń w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym, o których mowa w art. 109 i 110

Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

§34

Rozdział X Ochrona danych osobowych oraz tajemnica telekomunikacyjna

§38

1. Operator informuje Abonenta, że dane osobowe Abonenta przetwarzane są przez IT res Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych w celach statutowych, dla świadczenia usług telekomunikacyjnych

oraz dla potrzeb marketingowych związanych ze świadczeniem tych usług

_____________________________________

Data i podpis Abonenta